Học Bổng

Kiểm định và Đảm bảo Chất lượng

Công tác kiểm định trong hệ thống giáo dục Mỹ được coi như là một thước đo giúp đảm bảo việc các trường học, các cơ sở đào tạo đại học cùng các nhà cung cấp giải pháp giáo dục khác thỏa mãn các yêu cầu tối thiểu về chất lượng cũng như tính minh bạch liên quan đến các vấn đề học thuật, quản lý và nhiều vấn đề khác. Đó là một quá trình hoàn toàn tự nguyện dựa trên nguyên tắc giáo dục tự quyết. Các trường học, các cơ sở đào tạo đại học cùng các chương trình (khoa) nằm trong các tổ chức đều tham gia quá trình kiểm định này. Các cơ quan thực hiện công tác kiểm định bao gồm một liên hiệp thành viên là các chuyên gia học thuật trong nhiều lĩnh vực, những người thiết lập và đảm bảo các thành viên thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng trong hiệp hội.

Cả Chính phủ Liên bang và Tiểu bang đều công nhận cơ chế kiểm định đã được luật pháp bảo hộ. Trên phương diện quốc tế, việc kiểm định được thực hiện bởi một cơ quan chuyên trách cũng được nước Mỹ thừa nhận giống với hệ thống kiếm định chất lượng giáo dục của các quốc gia khác.

Không có điều khoản nào trong đạo luật Liên bang hay quy định của nhà nước về việc công nhận các hiệp hội kiểm định trường tiểu học và trung học. Đa số các bang có bộ luật riêng yêu cầu hoặc khuyến khích việc kiểm định các trường công hay trường tư theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn chung.

Các trường được kiểm định và được các cơ quan chức năng cấp phép đều là các trường danh tiếng trong hệ thống giáo dục Mỹ. Không những vậy, các trường tư thục đã được sự kiểm định và đánh giá bởi các tổ chức được cấp phép bởi Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng được công nhận.

Tài liệu Tham khảo cấp Liên bang

Trong khi Chính quyền Liên bang không có quyền can thiệp vào chương trình đào tạo của các trường, thì cơ quan này vẫn có quyền công nhận và hỗ trợ các trường công lập lẫn tư thực của Mỹ ở nước ngoài, đồng thời phê duyệt việc tuyển sinh sinh viên quốc tế của các trường trong nước.

SEVP Certified School List – Danh sách các trường được chứng nhận – là một bộ phận tương tác trực tiếp với các trường của Bộ An ninh Nội địa, được cấp quyền phê duyệt việc tuyển sinh sinh viên quốc tế lẫn việc tuyển sinh học sinh cấp trung học và sau trung học.

Office of Overseas Schools – Đây chính là cơ quan ngoại giao chuyên hỗ trợ các trường tư thục đảm bảo công tác giáo dục đạt tiêu chuẩn kiểu Mỹ. Cơ quan này cũng có nhiều mối liên hệ với các trường và các tổ chức đã được công nhận.

Department of Defense Education Activity (DODEA) – Văn phòng Kiểm soát Hoạt động Giáo dục – chuyên phổ biến thông tin và các đường dẫn đến các website của các trường Công lập của Mỹ tại nước ngoài được công nhận và điều hành bởi Chính phủ Liên bang nhằm phục vụ con em của các công dân Mỹ đang làm việc tại nước ngoài.

Tài liệu Tham khảo cấp Tiểu bang

Chính phủ được phép cấp phép hoặc phát bằng chứng nhận hoặc công nhận trong một số trường hợp các trường công lập và tư thục trong phạm vi thẩm quyền của mình.

ECS Guide to State School Accreditation Standards – Văn bản hướng dẫn Tiêu chuẩn Kiểm định các trường công lập của ECS – chuyên cung cấp các thông tin và tài liệu tham khảo liên quan đến pháp luật, được biên soạn từ năm 1998.

ECS Guide to Recent State Activities in Accreditation – Văn bản hướng dẫn các hoạt động Kiểm định Gần đây của Nhà nước – chuyên cung cấp các thông tin mới nhất xoay quanh chính sách Kiểm định được biên soạn từ năm 1998.

CCSSO Interactive Map of State Education Agency Websites – Bản đồ tương tác các trang web của các cơ quan Giáo dục Tiểu bang – chuyên cung cấp đường dẫn đến các website của Chính phủ, nơi bạn có thể tìm thấy vô số thông tin về các trường được kiểm định.

Các Tổ chức Kiểm định cấp Khu vực

Các trường được kiểm định và xếp hạng cấp khu vực (regional accreditation) bởi một loạt các cơ quan khác nhau, bao gồm cả sự ủy thác của nhà trường cho các cơ quan kiểm định tại địa phương (gồm rất nhiều trường công lập và tư thục) cùng các cơ quan cấp quốc gia khác.

Mỗi một cơ quan kiểm định các trường đào tạo sau trung học được công nhận trong khu vực cũng có một hoặc nhiều sự ủy quyền cho việc kiểm định các trường. Các tổ chức này bao gồm:

Middle States Association Commission on Elementary Schools (MES-CES)

Middle States Association Commission on Secondary Schools (MES-CSS)

Middle States Association Commission on Institution-Wide Accreditation (MES-CIWA)

New England Association Commission on American and International Schools Abroad (NEASC-CAISA)

New England Association Commission on Independent Schools (NEASC-CIS)

New England Association Commission on Public Elementary and Middle Schools (NEASC-CPEMS)

New England Association Commission on Public Secondary Schools (NEASC-CPSS)

North Central Association Commission on Accreditation and School Improvement (NCACASI)

Northwest Association of Accredited Schools (NAAS)

Southern Association Commission on Accreditation and School Improvement (SACSCASI)

Western Association Accrediting Commission for Schools (ACSWASC)

Commission on International and Transregional Accreditation (CITA) – Hiệp hội kiểm định Quốc tế và Liên khu vực – là một tổ chức bao gồm sáu cơ quan kiểm định trường học, hoạt động thông qua việc cung cấp các thông tin về tiêu chuẩn, quy trình nhập học và thông tin các trường đã được kiểm định ở nước Mỹ và những nơi khác.

National Association of Independent Schools (NAIS) – Liên hiệp các trường Độc lập cấp Quốc gia – có nhiệm vụ cung cấp các thông tin về các trường tư thục được kiểm định cũng như đường dẫn đến các cơ quan chuyên kiểm định và các trường đã được kiểm định.

National Council for Private School Accreditation (NCPSA) – Hội đồng Kiểm định các trường Tư thục cấp Quốc gia – là một tổ chức bao gồm các cơ quan kiểm định trải khắp 17 bang của nước Mỹ có nhiệm vụ kiểm định các trường tư thục tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm định tương tự. Trang web này cũng cấp các đường dẫn đến các tổ chức kiểm định và các trường đã được kiểm định.

VNIS Việt Nam chỉ làm việc với các tổ chức giáo dục được kiểm định cấp khu vực của Mỹ để đảm bảo chất lượng giáo dục và tính công nhận cao của bằng cấp.

Nguồn: StudyUSA.com